NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Thanh toán nhập khẩu

Eximbank hân hạnh phục vụ tất cả các Quý khách hàng có nhu cầu thanh toán hàng nhập khẩu có chứng từ qua Ngân hàng chúng tôi. Các phương thức thanh toán nhập khẩu gồm:
THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU (L/C NHẬP)
Trình tự thủ tục thực hiện
Hồ sơ đề nghị mở L/C nhập khẩu gởi Eximbank:
 • 01 bản chính giấy đề nghị mở L/C (theo mẫu Eximbank)
 • 01 bản sao Hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ tương đương như hợp đồng (nếu có)
 • 01 bản sao chứng thư bảo hiểm (Đối với những L/C mở có giá trị không bao gồm bảo hiểm nhưng không ký quỹ đủ)
 • 01 bản sao Hợp đồng uỷ thác (Nếu nhập khẩu ủy thác)
 • Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương Mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành (Đối với các mặt hàng trong danh mục nhập khẩu có điều kiện)
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số Xuất Nhập Khẩu của doanh nghiệp (Nếu Quý khách đến giao dịch lần đầu).
Xem hồ sơ và phát hành L/C:
 • Nếu ký quỹ đủ 100% trị giá L/C hoặc đã có thỏa ước về hạn mức mở L/C với Eximbank: Quý khách gửi hồ sơ đề nghị mở L/C trực tiếp tại Phòng Thanh Toán Nhập Khẩu.
 • Nếu ký quỹ nhỏ hơn 100% trị giá L/C: Quý khách liên hệ trực tiếp với Phòng Khách hàng Doanh nghiệp để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục bảo lãnh, vay tín dụng, thế chấp hoặc cầm cố cũng như thỏa thuận mức ký quỹ và nộp hồ sơ đề nghị mở L/C tại đây để được xét duyệt.
 • Trường hợp Quý khách có nhu cầu mua ngoại tệ để ký quỹ mở hoặc thanh toán L/C, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Khách hàng Doanh nghiệp/Phòng Dịch vụ Khách hàng Eximbank.
 • EXIMBANK thực hiện mở L/C trong vòng 1 ngày làm việc
Ký hậu vận tải đơn của đơn vị/Phát hành Thư Bảo Lãnh nhận hàng
Trường hợp hàng về Việt Nam trước khi chứng từ gởi đến EXIMBANK, Quý khách muốn nhận hàng ngay (Trên sơ sở Quý khách ký quỹ đủ trị giá hóa đơn hoặc có bảo lãnh của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp):
 • Nếu có vận tải đơn do người bán gởi trực tiếp đến Quý khách: Eximbank sẽ ký hậu vận tải đơn trên cơ sở công văn đề nghị ký hậu và chấp nhận bất hợp lệ (nếu có) của bộ chứng từ (Mẫu đề nghị ký hậu B/L).
 • Nếu không có vận tải đơn do người bán gởi và Quý khách có yêu cầu, Eximbank sẽ phát hành thư bảo lãnh nhận hàng (Mẫu Thư bảo lãnh nhận hàng | Tiếng Việt | Tiếng Anh ) Chứng từ xuất trình để phát hành:
  2.1. Ít nhất 2 bản chính thư bảo lãnh nhận hàng (Eximbank lưu bản chính)
  2.2. Bản sao Invoice, B/L /AWB
Xử lý chứng từ và thực hiện thanh toán
Sau khi kiểm tra bộ chứng từ do Ngân hàng nước ngoài gởi đến, Eximbank sẽ thông báo ngay đến Quý khách.
Trên cơ sở Quý khách đã ký quỹ đủ trị giá của bộ chứng từ hoặc có bảo lãnh của và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp:
Đối với L/C trả ngay:
 • Nếu chứng từ phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách và thực hiện thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài theo điều kiện L/C.
 • Nếu chứng từ không phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách ngay khi Quý khách ký chấp nhận bất hợp lệ và đồng ý thanh toán.
Đối với L/C trả chậm:
 • Nếu chứng từ phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách ngay khi Quý khách ký xác nhận ngày đáo hạn.
 • Nếu chứng từ không phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách ngay khi Quý khách ký chấp nhận bất hợp lệ và đồng ý thanh toán vào ngày đáo hạn.
Khi đến hạn thanh toán Eximbank sẽ ghi nợ tài khoản Quý khách để thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài.
Lưu ý:
Đối với bộ chứng từ đã được ký hậu vận tải đơn hoặc đã được EXIMBANK phát hành thư bảo lãnh nhận hàng trước, Eximbank sẽ thông báo ngày thanh toán đến Quý khách và thực hiện thanh toán theo điều kiện của L/C.
NHỜ THU CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU
Khi nhận bộ chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài gởi đến hoặc do người Bán gởi trực tiếp, Eximbank sẽ thông báo cho Quý khách ngay trong ngày.
 • Đối với nhờ thu trả ngay (D/P):
  Trên cơ sở Quý khách đã ký quỹ đủ trị giá của bộ chứng từ hoặc có bảo lãnh của và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Quý khách nhận bộ chứng từ ngay khi Quý khách có công văn chấp nhận thanh toán.
 • Đối với nhờ thu trả chậm (D/A):
  Quý khách nhận chứng từ ngay sau khi ký chấp nhận thanh toán hối phiếu vào ngày đáo hạn. Đến hạn thanh toán Eximbank sẽ thông báo cho Quý khách trước khi thực hiện thanh toán và Eximbank sẽ thực hiện thanh toán khi đến hạn.
Lưu ý:
Khi giao dịch nghiệp vụ nhờ thu tại Eximbank, Quý khách cần có các chứng từ cần thiết sau:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế (Nếu Quý khách đến giao dịch lần đầu)
 • Bản sao hợp đồng ngọai thương có xác nhận sao y bản chính của thủ trưởng Doanh nghiệp (Đối với chứng từ nhờ thu trả chậm D/A)
Ký hậu vận đơn trước khi chứng từ nhờ thu gởi đến Eximbank:
 • Trường hợp hàng về Việt Nam trước khi chứng từ nhờ thu được gởi đến Eximbank, nếu Quý khách muốn nhận hàng ngay (Khi Quý khách đã ký quỹ đủ trị giá của hóa đơn hoặc có bảo lãnh của và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Đối với chứng từ nhờ thu trả ngay D/P) Eximbank sẽ ký hậu vận tải đơn do người bán gởi trực tiếp đến Quý khách trên cơ sở công văn đề nghị ký hậu vận tải đơn và chấp nhận thanh toán bộ chứng từ nhờ thu.
 • Khi bộ chứng từ nhờ thu về đến Eximbank, Eximbank sẽ thông báo ngày thanh toán cho Quý khách và sẽ thực hiện thanh toán theo điều kiện của bộ chứng từ nhờ thu.

Biểu mẫu:
-->