Eximbank thực hiện khảo sát khách hàng thông qua công ty tư vấn Nielsen