Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Hội đồng quản trị
1
Ông Lê Minh Quốc Thành viên HĐQT Độc lập – Chủ tịch HĐQT
2
Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
3
Ông Hoàng Tuấn Khải Thành viên HĐQT
4
Ông Đặng Anh Mai Thành viên HĐQT
5
Ông Yutaka Moriwaki Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
6
Ông Cao Xuân Ninh Thành viên HĐQT
7
Ông Yasuhiro Saitoh Thành viên HĐQT
8
Ông Nguyễn Quang Thông Thành viên HĐQT
9
Ông Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát
1
Ông Trần Lê Quyết Trưởng Ban kiểm soát
2
Ông Trần Ngọc Dũng Thành viên BKS
3
Bà Phạm Thị Mai Phương Thành viên BKS
4
Ông Trịnh Bảo Quốc Thành viên BKS
5
Ông Đặng Hữu Tiến Thành viên BKS

Ban điều hành
1
Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2
Ông Trần Tấn Lộc Phó Tổng Giám Đốc Thường trực
3
Ông Đào Hồng Châu Phó Tổng Giám Đốc
4
Ông Bùi Văn Đạo Phó Tổng Giám Đốc
5
Ông Nguyễn Văn Hào Phó Tổng Giám Đốc
6
Ông Nguyễn Quốc Hương Phó Tổng Giám Đốc
7
Ông Lê Hải Lâm Phó Tổng Giám Đốc
8
Ông Masashi Mochizuki Phó Tổng Giám Đốc
9
Ông Yutaka Moriwaki Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
10
Bà Văn Thái Bảo Nhi Phó Tổng Giám Đốc
11
Bà Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng Giám Đốc
12
Ông Nguyễn Quang Triết Phó Tổng Giám Đốc
13
Ông Lê Anh Tú Phó Tổng Giám Đốc
14
Bà Bùi Đỗ Bích Vân Phó Tổng Giám Đốc
15
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Tài Chính