Eximbank công bố thông tin Tỷ lệ an toàn vốn ngày 30/06/2020