CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1080 – 1094 – 1107

Các mức kháng cự :                1130 – 1140 -  1150

Giá hiện tại :                           1124

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1110 với mục tiêu 1130 – 1140.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1107. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1094 và 1080.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx