Chương trình khuyến mại gửi tiền "Ưu đãi tháng 4"

1. Thời gian khuyến mại: từ 03/04/2015 đến hết 27/04/2015.
2. Phạm vi khuyến mại: toàn quốc
3. Đối tượng khuyến mại:
Đối với khách hàng cá nhân:
 • Khách hàng cá nhân VIP mở mới tài khoản tham gia chương trình hoặc
 • Khách hàng cá nhân VIP đã mở tài khoản tham gia chương trình "Ưu đãi tháng 3", đồng thời tài khoản đó tiếp tục đáo hạn trong tháng 04/2015.
 • Khách hàng cá nhân gửi gửi vốn mới VNĐ từ 1 tỷ đồng trở lên; hoặc
 • Khách hàng cá nhân gửi vốn VNĐ từ 1 tỷ đồng trở lên.
Vốn mới VNĐ là vốn của khách hàng tăng thêm so với tổng số tiền gửi VNĐ của khách hàng tại Eximbank vào cuối ngày 31/03/2015.
4. Nội dung chi tiết:
 • Sản phẩm huy động: tiền gửi, tiết kiệm thường.
 • Kỳ hạn gửi tiền: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.
 • Đồng tiền huy động: đồng Việt Nam (VNĐ).
 • Phương thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ.
 • Ưu đãi: được cộng thêm lãi suất thưởng vào lãi suất gửi tiền
 • Lãi suất áp dụng: do Eximbank công bố trong từng thời kỳ.
 • Quy định về rút vốn trước hạn:
  • Khi có nhu cầu rút tiền, khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số dư tiền gửi trên thẻ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi, được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút.
  • Phần tiền gốc còn lại được hưởng lãi suất ban đầu trên thẻ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi.
 • Quy định khác: khi đến hạn, nếu khách hàng không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác thì Eximbank sẽ tính lãi nhập vào vốn và kéo dài thêm một kỳ hạn mới, với lãi suất tại thời điểm đầu ngày đến hạn.