Thông báo điều chỉnh mức phí chuyển đổi tiền tệ đối với thẻ quốc tế Eximbank