Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị
1
Ông Lê Minh Quốc Thành viên HĐQT Độc lập – Chủ tịch HĐQT
2
Ông Đặng Anh Mai Phó Chủ tịch HĐQT
3
Ông Yasuhiro Saitoh Phó Chủ tịch HĐQT
4
Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
5
Ông Hoàng Tuấn Khải Thành viên HĐQT
6
Ông Yutaka Moriwaki Thành viên HĐQT
7
Ông Cao Xuân Ninh Thành viên HĐQT
8
Ông Nguyễn Quang Thông Thành viên HĐQT
9
Ông Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát
1
Ông Trần Lê Quyết Trưởng Ban kiểm soát
2
Ông Trần Ngọc Dũng Thành viên Ban Kiểm soát
3
Bà Phạm Thị Mai Phương Thành viên Ban Kiểm soát
4
Ông Đặng Hữu Tiến Thành viên Ban Kiểm soát
5
Ông Trịnh Bảo Quốc Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc
1
Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2
Ông Trần Tấn Lộc Phó Tổng Giám đốc
3
Ông Đào Hồng Châu Phó Tổng Giám đốc
4
Bà Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng Giám đốc
5
Bà Văn Thái Bảo Nhi Phó Tổng Giám đốc
6
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng Giám đốc
7
Ông Võ Quang Hiển Phó Tổng Giám đốc