Tìm kiếm công việc

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

Nhân viên Quản lý Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* Database Administrator (DBA)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
Chuyên viên Phát triển nguồn nhân lực
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* CV Quản lý rủi ro tích hợp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* Phó Giám đốc Chi nhánh
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* Giám đốc Chi nhánh
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* Giảng viên nội bộ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
NV Quản Trị Ứng Dụng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
NV Quản trị dự án
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
* Nhân viên Thanh toán Quốc tế
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 5 ngày
CV Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn & FDI
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 15 ngày
* Giám đốc Phòng giao dịch
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 5 ngày
CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 20 ngày
* Developer - Core Banking
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày
CV Giao dịch Ngoại hối (FX Sale)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 5 ngày
CV Nghiên Cứu Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 5 ngày